Papildus principi Drustu skolā, pēc kuriem tiek organizēts skolas darbs 2020./2021. mācību gadā

 

Papildus principi izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 25., 26. un 27. punktu

Papildus principi Drustu skolā:

 

 1. Viena klase tiek definēta kā noslēgta grupa, kur nav jāievēro distance
 2. Klases pārvietojas pa mācību kabinetiem;
 3. Skolas telpās ikdienā uzturas skolēni un skolas darbinieki. Citas personas, ienākot skolas telpās, piesakās pie skolas dežuranta un rakstveidā norāda savu vārdu, uzvārdu, ierašanās mērķi, ilgumu un telefona numuru turpmākai saziņai. 
 4. Transporta maršrutos nav iespējams ievērot distanci, tāpēc skolēniem, ja ir vajadzība, jālieto sejas maskas (gan sabiedriskajā transportā, gan novada pārvadājumos);
 5. Skolas sākumu katra klase sāk ar drošības pamata jautājumiem un gadījumu apskati/ izpēti par rīcību inficēšanās gadījumā;
 6. Mācību plānošana notiek e-klasē (skolotāji īsi ievada informāciju par to, kas tika veikts stundā (vai pievieno failu) un kas tiek plānots uz nākamo);
 7. Skolā gan gaiteņos, gan klasēs izvietota informācija par drošības pasākumu ievērošanu. Katrā klasē un skolā kopumā ir roku dezinfekcijas iespējas;
 8. Pirms mācību priekšmeta, kur tiek izmantots koplietošanas inventārs (piemēram, mūzika, sports, dabaszinības, informātika, u.c.), skolēni dezinficē rokas;
 9. Skolotāji starpbrīžos veic virsmu dezinfekciju;
 10. Skolēni pirms pusdienām pie ēdamzāles obligāti veic roku dezinfekciju vai roku mazgāšanu, kam seko līdzi priekšmeta skolotājs vai ēdamzāles darbinieks;
 11. Skolas ikdienas uzkopšana tiek veikta, īpašu vērību pievēršot galdu un krēslu dezinfekcijai. Skolas dežurants katru dienu veic publiski lietojamo telpu dezinfekciju;
 12. Katru starpbrīdi telpas tiek vēdinātas. Tikmēr skolēni uzturas klasē vai konkrētā stāva gaitenī. Skolēni ir atbildīgi par distances ievērošanu skolā, ievērojot norādes;
 13. Ja skolēnam mācību laikā ir novērojamas elpceļu problēmas (piemēram, klepus), skolotājs dod norādi skolēnam doties pie dežuranta un izmērīt temperatūru. Ja tā pārsniedz 37,5 grādus, skolēns dodas uz atsevišķu telpu (aiz skolas zāles). Tikmēr klases audzinātājs sazinās ar vecākiem un vienojas par veidu, kā skolēns nonāks dzīvesvietā. Atpakaļ skolā skolēns ierodas ar ārsta zīmi par veselības stāvokli. Ārsts ir atbildīgs par Covid-19 analīžu nozīmēšanu konkrētam skolēnam;
 14. Ja skolēns slimojis, atpakaļ skolā var ierasties tikai ar ārsta zīmi (arī tad, ja slimojis 1-3 dienas);
 15. Ja skolēns ģimenes personīgu apstākļu dēļ nav bijis skolā (1-3 dienas), tad skolā var atgriezties ar vecāku zīmi. Vecāki uzņemas atbildību par godīgumu saskarsmē ar skolu;
 16. Skolotāja tiesības un pienākums ir sekot līdzi savam veselības stāvoklim. Ja tiek konstatētas elpceļu problēmas un temperatūra, kas pārsniedz 37,5 grādus, skolotājs paliek mājās, par to laicīgi informējot vadību (direktora vietnieku mācību darbā);
 17. Ja skolotājam apkārtējo apstākļu dēļ ir jāpaliek pašizolācijā, tad konkrētajā priekšmetā konkrētajām klasēm mācības notiek attālināti;
 18. Par plānotu prombūtni ārpus valsts teritorijas skolēni un viņu likumiskie pārstāvji informē klases audzinātāju vismaz 3 dienas pirms došanās ārpus valsts, un uzņemas atbildību par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu pēc atgriešanās, piemēram, pašizolējoties un sekojot līdzi veselības stāvoklim;
 19. gadījumā, ja skolēns ir bijis Covid-19 skartajās valstīs vai teritorijās vai bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, vecāki sazinās ar skolas administrāciju, lai informētu, ka skolēns ir ievērojis valstī noteiktos pašizolācijas pasākumus un viņam nav novērojami Covid-19 raksturīgie simptomi;
 20. skolēni un skolas darbinieki tiek aicināti izmantot arī individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas, roku dezinfekcijas līdzekļus u.c. pēc saviem ieskatiem;
 21. Rekomendējam skolēniem (tie, kas dzīvo Drustos un nebrauc ar transportu) ierasties skolā tikai uz stundu sākumu, izņemot gadījumus, ja jāierodas uz konsultāciju vai citu mācību procesu;
 22. Rekomendējam vecākiem pastiprināti sekot līdzi skolēna veselības stāvoklim un nelaist uz skolu skolēnus, kas ir saaukstējušies.

4 minūtes ar direktoru par jaunā mācību gada organizāciju video formātā: https://youtu.be/m9F9Ib7iLdM

Papildus principi veidoti, pamatojoties uz šādu vispārīgo informāciju:

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4194-ministrijas-izstrada-nosacijumus-jaunajam-macibu-gadam

IZM ieteikumi:

https://izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc_organiz_270720.pdf

ABC shēma:

https://www.izm.gov.lv/lv/par-2020-2021-macibu-gadu

IZM ziņojums video formātā:

https://www.youtube.com/watch?v=v93LcwqVZL4&feature=youtu.be

MK 360., kas regulē ierobežojumus:

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai:

https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/20200817_vadliinijas_covid19.pdf?fbclid=IwAR3fleeuI-PzW1zPJ_jwf-_rkd-IwBoq3PHgNT1PuvLb4GYmj9klW2XYQmQ

IZM 2020. gada 19. augusta konferences materiāli:

https://izm.gov.lv/lv/izglitiba/vispareja-izglitiba/ikgadeja-izglitibas-konference?highlight=WyJpemdsaXRpYmFzIiwia29uZm

 

Ievietots 26 Aug, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa