Piesakot bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē, vecāki (aizbildņi), iesniedz šādus dokumentus:
Iesniegums, aizpildot to iestādē;
Bērna dzimšanas apliecības kopija.

Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi