Piesakot bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē, vecāki (aizbildņi), iesniedz šādus dokumentus:
Iesniegums, aizpildot to iestādē;
Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības orģināls.

Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi